لی جی. کرونباخ(1916- ]2001[)

عاطفه غفرانی

  نقش کرونباخ در حوزه نظری و روش‌شناسی اندازه‌گیری تربیتی، در این واقعیت منعکس می‌شود که از او به نحو برجسته‌ای در دائرة المعارف بین‌المللی علوم تربیتی یاد شده است.(1) از او در 47 مدخل، به عنوان فردی اثرگذار در روش‌شناسی و نظریه پژوهش، مطالبی ذکر شده است. برای مثال، در مقالات مربوط به تواناییها و استعدادها، اندازه‌گیری استعدادها، نظریه تصمیم‌گیری در اندازه‌گیری آموزشی، و تعامل بین استعداد و عمل آزمایشی، سخنانی از وی نقل شده است.

  کرونباخ در اندازه‌گیری آموزشی و مسائل روان‌سنجی تخصص دید. او برای یک دوره ده ساله به عنوان رئیس انجمن روان‌شناسان امریکا، و انجمن تحقیقات آموزشی امریکا انتخاب شد. کمیته‌ای در زمینه معیارهای آزمون تشکیل داد و به عنوان پژوهشگر آموزشی همراه با پی.ساپس در 1969 مطالعه « تحقیق برای مدارس فردا» را انجام داد. کرونباخ نظریه‌ای را در باب تعمیم‌پذیری مطرح نمود ه نظریه کلاسیک اندازه‌گیری روان‌شناختی « نمره واقعی» را کنار گذاشت و یک « نمره کلی» را به جای آن مطرح کرد که نمره میانگین هر شخص را در تمامی مشاهدات مقبول مشخص می‌کند.  وی در زمینه پایایی آزمون مطالعاتی انجام داد که به روشن شدن اساسی این مفهوم کمک کرد.

  شاید مشهورترین نقش کرونباخ در تحقیق آموزشی، ایجاد پارادایم تعامل بین استعداد- عمل آزمایشی باشد و سپس نظریه جدیدی در زمینه رابطه بین تفاوتهای فردی و متغیرهای یادگیری ارائه شد.

  او به تحقیق در حوزه ارزشیابی آموزشی هم روی آورد.

  در مطالعه‌ای که کرونباخ همراه با پی.ساپس(1969) انجام داد، بین تحقیق تصمیم‌مدار و نتیجه‌مدار تفاوت قائل شد و تفاوت کلاسیک بین تحقیق «محض» و «کاربردی» را رد نمود. مطالعات او در زمینه آموزش‌وپرورش، بدون شک در بسط دیدگاه‌های فلسفی ما برای فهم تعلیم و تربیت هم مؤثر بوده است.

یادداشتها

1. T. Huse’n (Editor in Chief) and T. N. Postlethwaite, The International Encyclopedia of Education. 1-12,Oxford:Pergamon,1993. 

 

منبع: پالمر، جوی آ. . جمعی از مترجمان(1393). پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی(از پیاژه تا عصر حاضر).188- 193. تهران: انتشارات سمت

/ 0 نظر / 118 بازدید